Cell theme screenshot

Cell

[Previously] Commercially-sold premium portfolio WordPress theme.